Staatsbosbeheer tekent voor lidmaatschap NMo

Staatsbosbeheer heeft aangeven lid te willen worden van de NMo. Hiermee komt het aantal leden van de NMo op zeven. Staatsbosbeheer voegt als organisatie met 115 jaar ervaring op het gebied van natuurbeheer veel kennis toe aan de reeds aanwezige expertise binnen de vereniging NMo. Naast vele natuurgebieden bezit de Staatsbosbeheer ook grote hoeveelheden monumenten die het Nederlandse landschap karakteriseren, zoals de Hollandse Waterlinie. De NMo verwelkomt Staatsbosbeheer dan ook van harte. 

Staatsbosbeheer heeft als lid van de NMo toegang tot diensten en advies op het gebied van behoud en beheer van monumenten, zoals de gezamenlijke inkoop van taxaties en een vraag- en aanbod platform. Eveneens is het als lid van de NMo mogelijk om eigen monumentenbezit uit te breiden via toekomstige wervingen van de NMo.  

De NMo te gast bij de Federatie Instandhouding Monumenten

Op 20 april gaf directeur van de NMo Robert Quarles van Ufford een presentatie voor de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Federatie Instandhouding Monumenten (FIM). De FIM behartigt de belangen van particuliere monumenten- en erfgoedorganisaties bij de Nederlandse overheid. De aanwezigen luisterden met veel belangstelling naar de visie en strategie van de NMo. Zij gaven aan interesse te hebben in verdere samenwerking met de NMo. Hierover zal vervolgoverleg met de FIM plaatsvinden 

 

 

Minister Blok levert 29 monumenten aan de NMo

Op vrijdag 15 januari vormde Kasteel Radboud het sfeervolle decor voor de levering van de 29 monumenten door Minister Blok aan de Nationale Monumentenorganisatie. Minister Blok liet de in grote getalen aanwezige betrokkenen, beheerders en pers weten ‘met een goed gevoel de voor Nederland zo belangrijke monumenten aan de NMo te kunnen overdragen’. De voorzitter Anton Valk en directeur Robert Quarles van Ufford overhandigden een ingelijste gulden aan de Minister als symbolische tegenprestatie voor de overdracht.

De overhandiging van de gulden met van links naar rechts: Anton Valk, Robert Quarles van Ufford en Minister Blok

De overhandiging van de gulden met van links naar rechts: Anton Valk, Robert Quarles van Ufford en Minister Blok

Tweede Kamer gaat definitief akkoord met overdracht van 29 monumenten aan de NMo

Op 8 december ging de Tweede Kamer definitief akkoord met de overdracht van 29 monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). Hieronder bevinden zich bekende monumenten zoals de kastelen Trompenburg, Assumburg en Slangenburg. Ook diverse kerken, gedenkmonumenten en andere bijzondere gebouwencomplexen, waaronder de ruïne van Brederode en de vesting Naarden worden overgedragen aan de NMo. De overdracht is een primeur in Nederland: nooit eerder droeg de Rijksoverheid op deze schaal monumenten over aan een particuliere organisatie. De omvang maakt het mogelijk de monumenten te beheren op vergelijkbare wijze als de gerenommeerde National Trust en English Heritage in Engeland. Hiermee is het Nederlandse monumentenveld met de NMo een innovatieve speler rijker. 

Robert J. Quarles van Ufford, directeur NMo: “De tijd was rijp voor de verwezenlijking van de NMo en de overdracht door het Rijk. De Rijksoverheid beschouwt het beheer van monumenten die geen overheidsfunctie hebben sinds 2011 niet langer tot haar kerntaak. Echter was er tot voorkort geen mogelijkheid om rijksmonumenten op grote schaal over te dragen aan een particuliere organisatie met voldoende ervaring in het beheer van bouwhistorisch erfgoed. Eveneens waren moeilijk te exploiteren objecten, zoals een gedenkzuil of een historische ruïne, nauwelijks onder te brengen. De NMo brengt hier nu verandering in.”

Het hoofddoel van de NMo is het efficiënt behouden en beheren van monumenten. Een van de manieren om dit te realiseren is het op grote schaal verwerven van monumenten, niet alleen van het Rijk maar ook van gemeentes en particuliere partijen. Deze schaalgrootte maakt professioneel vermogensbeheer mogelijk op een niveau zoals dat ook wordt toepast bij gevestigde organisaties als de National Trust in Engeland. Zo kunnen de monumenten onderhouden worden zonder structurele financiering van de (Rijks)overheid. Bij de verwerving van de monumenten selecteert de NMo niet op type, op deze manier functioneert de NMo ook als vangnet voor de voorheen moeilijk onder te brengen monumenten.  

“Dat maakt de NMo in Nederland een unieke speler, maar we maken daarnaast ook een inhoudelijk verschil”, aldus Quarles van Ufford. Hij licht toe:

“Een tweede manier waarop de NMo een efficiënt beheer van monumenten verwezenlijkt is namelijk door het verenigen van organisaties actief op het gebied van monumentenbeheer. Hiermee voorziet de NMo in een grote behoefte in het Nederlandse monumentenveld. Het monumentenveld is de afgelopen decennia in hoog tempo geprofessionaliseerd en er is bijzonder veel expertise en kennis aanwezig. Echter is deze kennis en expertise verspreid over vele inhoudelijk of geografisch specialistische organisaties. In andere woorden, het veld is versnipperd. De NMo beoogt de aanwezige kennis en expertise te bundelen ten behoeve van kwalitatief goed behoud van monumenten.”

De NMo beperkt zich echter niet tot professionals. Erfgoedgemeenschappen spelen een belangrijke rol bij het beheer en behoud van monumenten. De NMo beoogt dan ook een actieve samenwerking met deze erfgoedgemeenschappen om zo het beheer van monumenten dicht bij het publiek te houden. Het hoofddoel van de NMO is dan ook een gezamenlijke inzet voor het behoud van cultureel erfgoed voor toekomstige generaties.

Interesse in de NMo tijdens het Nationaal Monumentencongres

Op donderdag 12 november nam de NMo deel aan de vierde editie van het Nationale Monumentencongres. Aan de hand van het thema ‘Koers 2020: werken aan vakmanschap en innovatie’ werden onderwerpen zoals toekomstige samenwerking, het delen van expertise en innovatie binnen de sector besproken met een groot aantal partijen actief op het gebied van monumentenzorg. De deelnemers van het congres toonden veel interesse in de NMo als organisatie die zich inzet voor het efficiënt beheer en behoud van monumenten door middel van vereniging van het monumentenveld. 

Tweede Kamer stemt voorlopig in met overdracht monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie

Op 4 november stemde de Tweede Kamer voorlopig in met de overdracht van een groot pakket monumenten aan de Nationale Monumentenorganisatie. De Commissie Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer was in het algemeen overleg van 1 oktober positief over de overdracht, maar had desondanks nog een aantal aanvullende vragen. Deze zijn naar het inzicht van de leden van de Kamercommissie in het overleg van 4 november duidelijk beantwoord. Het wachten is nu op een laatste schriftelijke uitwerking van een van de antwoorden in een brief door de Minister. Zodra met deze uitwerking door de Kamer is ingestemd, kan de overdrachtsovereenkomst tussen het Rijk en de NMo worden afgesloten. De ondertekening zal naar verwachting op korte termijn plaatsvinden. 

Positief onthaal voor de NMo bij de Landelijke Federatie het Behouden Huis

Ter gelegenheid van de jaarlijkse ledenbijeenkomst van de Landelijke Federatie Het Behouden Huis gaf directeur van de NMo Robert Quarles van Ufford 2 oktober een presentatie over de visie strategie en organisatie van de NMo. De presentatie werd goed ontvangen door de aanwezigen. Er werd in het bijzonder instemmend gereageerd op de constatering van Robert Quarles van Ufford dat ‘de behoefte aan vereniging binnen het Nederlandse monumentenveld sterk is’. De NMo zet zich in om deze vereniging binnen de Nederlandse monumentenwereld te realiseren.   

 

Robert Quarles van Ufford nieuwe directeur Vereniging NMo

Op 1 mei is Robert Quarles van Ufford aangetreden als de nieuwe directeur van Vereniging NMo. Robert Quarles van Ufford heeft veel ervaring op het gebied van cultureel erfgoed en cultuurbeleid en beschikt over een uitgebreid netwerk in de monumenten- en erfgoedwereld.

1 3 4 5