Kerngegevens
07
Assumburg+en+Radboud+015
IMG_1352

Kerngegevens

Doel

Ons land kent een groeiend probleem van monumentaal erfgoed dat niet of slechts gedeeltelijk rendabel geëxploiteerd kan worden. Daardoor wordt de financiering van het onderhoud op de lange termijn steeds moeilijker. De beschikbaarheid van onderhoud- en investeringssubsidies is geen zekerheid; huuropbrengsten zijn voor veel monumenten onvermijdelijk te beperkt, dan wel worden als gevolg van een verslechterende vraag/aanbodverhouding bedreigd. De NMo is opgericht vanuit het besef dat samenwerking tussen monumentenbeherende instellingen noodzakelijk is om dit algemeen belang van het behoud van ons nationaal erfgoed te dienen.

ANBI

Sinds 1 januari 2015 is de NMo aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Geen winstoogmerk

Monumenten, die een positieve exploitatie (kunnen) hebben, zijn welkom om in onze portefeuille te worden opgenomen, maar de NMo heeft geen winstoogmerk; dit is vastgelegd in de statuten. Een eventueel positief resultaat in een deel van de portefeuille wordt gebruikt om de negatieve exploitatie in een ander deel van de portefeuille te compenseren.

De besteding van verkregen middelen door de vereniging kan, gezien de omvang van de problematiek, niet anders dan sober en doelmatig zijn.

Vereniging

De NMo is een vereniging met bij de oprichting zes en inmiddels 12 leden en beoogt de komende periode meer professionele monumentenbeherende instellingen als lid te werven.

De leden betalen een jaarlijkse contributie; zij hebben geen individueel belang of recht ten aanzien van een eventueel door de vereniging opgebouwd vermogen.

Bestuur

Bestuurders van de vereniging zijn onbezoldigd, behoudens beperkte onkostenvergoedingen.

Beleid, financiële verantwoording

Jaarlijks wordt op de website van de vereniging een actueel beleidsplan alsmede de jaarrekening over het voorafgaande jaar gepubliceerd. Deze jaarrekening wordt getoetst door een accountantsbureau.

Bij een eventuele opheffing van de vereniging in de toekomst wordt een eventueel batig saldo conform de statuten overgedragen aan een organisatie die een vergelijkbaar doel nastreeft.

Het RSIN-nummer van Vereniging NMo is 853940204.

Zie de bijlagen: